Finansowanie

Home » Finansowanie

Gdzie szukać dofinansowania?

Na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju – dokument pn. „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Wytyczne dotyczące tzw. wydatków kwalifikowanych, czyli tych, które mogą zostać opłacone w całości lub w określonej części z unijnych pieniędzy, to jeden z najważniejszych dokumentów regulujących zasady rozliczania funduszy europejskich. Źródło wsparcia zależy od wielkości i znaczenia projektu.

Dostępne programy unijne:

Dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego RPO, w tym

  • PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich)
  • PO LiŚ (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko)
  • Program „Kapitał Ludzki” – działania 9.1.1

 

Dotacje z Agencji Rozwoju Regionalnego – tzw. działania 1.6.1 „Promowanie atrakcyjności regionu”.
Modernizacja obszarów wiejskich – projekty polegające na stworzeniu bądź wzbogaceniu aktualnej oferty turystycznej
Dotacje unijne na rewitalizację terenów w miastach i gminach Dotacje obejmują szeroki wachlarz inwestycji: rewitalizację, renowację i adaptację zabytków do celów kulturalnych, zabezpieczenie zabytków, rozbudowę instytucji kultury i inne.

Więcej informacji na stronach:

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

http://europa.eu

http://www.minrol.gov.pl